มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน 2564

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดเทอม เป็นวันที่ 18 เดือนมกราคม 2564 และก็ทางจัดแจงเรียนการสอน ในมกราคม 2564 ในต้นแบบออนไลน์ จวบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยนเพิ่มอีก

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดเทอม
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง กระบวนการจัดแจงเรียนการสอนรวมทั้งการกระทำราชการของพนักงาน สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ตามประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ระบุวันที่ 1 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 รวมทั้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ เรื่อง มาตรการแล้วก็การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 9 ระบุวันที่ 2 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564

เพื่อการปฏิบัติการตามมาตรการคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (COVD-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยก็เลยเห็นควรประกาศ กรรมวิธีจัดแจงเรียนการสอนรวมทั้งการกระทำราชการของพนักงาน สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ดังต่อไปนี้

1. ให้งดเว้นกิจกรรมการเล่าเรียนการสอนของนิสิตและก็ผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พุทธศักราช 2564 จนกระทั่งวันที่ 17 ม.ค. พุทธศักราช 2564 หรือตราบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน

2. ให้หน่วยงานงดเว้นการจัดสัมมนา ประชุมสัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นการจับกลุ่มคนไม่ใช่น้อยทั้งผอง เว้นเสียแต่การจัดการในแบบออนไลน์ ดังนี้เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 จนกระทั่งวันที่ 17 ม.ค. พุทธศักราช 2564 หรือจวบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน

3. ศูนย์การเล่าเรียนอู่ทองคำทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประพฤติตามประกาศศูนย์บัญชาการปกป้องแล้วก็แก้ปัญหาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด

4. มหาวิทยาลัยระบุเปิดเทอมที่2/2563 ในวันที่ 18 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 ดังนี้ ถ้าหากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (COVD-19) ยังไม่คลี่คลายให้ดำเนินงานจัดแจงเรียนการสอนในต้นแบบออนไลน์ หรือจวบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน

5. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการที่บ้าน (Work from Home)ในสถานที่อยู่อาศัยของตน โดยบันทึกการกระทำงานผ่านระบบออนไลน์ (http:/workbsru.acth) ไปจนกระทั่งวันที่ 17 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 หรือตราบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน

ดังนี้ การกระทำงานที่บ้านของพนักงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับการทำงานหรือดูแลดูแลมอบหมายแล้วก็ติดตามหลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ของตน เพื่อการปฏิบัติการของหน่วยงานมีความเกี่ยวเนื่องและไม่เป็นผลกระทบต่อการจัดการงานของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ว่าคราวที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจำต้องมาดำเนินงานในมหาวิทยาลัยจากที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่ปฏิบัติภารกิจกำกับการดำเนินงาน

6. กรณีมีปัญหาติดขัดสำหรับการทำงานตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการทำงานหรือดูแลดูแล วิเคราะห์พิจารณา

ดังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนเป็นอย่างใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้รู้

อย่างเร็วถัดไป

ประกาศในวันที่ 3 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564